Adatvédelem

Kedves Honlap Látogató!

A www.kiss-shiatsu.hu honlap kezelője mint Adatkezelő vállalja, hogy a tanfolyamokra, műhelyekre vagy kezelésekre jelentkezők  adatait minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.
Ezzel kapcsolatban saját szabályzattal rendelkezik, mely a következő hatályos jogszabályok figyelembevételével készült:
 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 2011. évi CXII. tv az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Adatkezelő vállalja a jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri, hogy ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit, mely kérésre teljes terjedelmében megtekinthető.

Szeged, 2018. aug. 25.